Pobierz naszą Aplikację mobilną

0 0 0 D
0 0 G
0 0 M
0 0 0 S

Regulamin serwisu

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedającego i Transakcji zawieranych z nami poprzez stronę www.gieldasuplementow.pl.

 1. DANE SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedającym jest Mateusz Bąba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmy Giełda Suplementów Mateusz Bąba wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: 33-300 Nowy Sącz ul. Sucharskiego 66/18, NIP 7343508055, REGON 363056321, adres poczty elektronicznej: biuro@gieldasuplementow.pl numer telefonu: 504-163-991. Umowa sprzedaży między Sprzedającym i Kupującym zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA TOWAR

Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:

 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • płatność za pomocą systemu PayU, PayPal.

Informacje dot. rachunku bankowego Sprzedającego:

 • Bank: Deutsche Bank Polska S.A.
 • Numer rachunku: 24 1910 1048 2107 0450 6285 0001

Termin płatności w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu DotPay Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

 1. KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

Termin dostawy towaru do Kupującego wynosi do 7 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy towaru do Kupującego liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu DotPay- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.
 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Termin gotowości towaru do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego towaru, towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danej transakcji podano krótszy termin. Początek biegu terminu gotowości towaru do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem albo płatności za pomocą systemu DotPay- od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.
 • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Sposoby dostawy towaru - Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru towaru, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej:

 • przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • odbiór osobisty dostępny pod adresami: ul. 33-300 Nowy Sącz ul. Sucharskiego 66/18 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu ustalenia godziny spotkania.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • osobiście pod adresem: ul. Sucharskiego 66/18 33-300 Nowy Sącz
 • pisemnie na adres: ul. Sucharskiego 66/18 33-300 Nowy Sącz
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gieldasuplementow.pl

Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Kupujacego, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Towar Sprzedającemu na adres ul. Sucharskiego 66/18 33-300 Nowy Sącz.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej;
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Zwrot wzajemnych świadczeń

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Sucharskiego 66/18 33-300 Nowy Sącz.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument naliczane są w przypadku jeżeli: konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. REKLAMACJA TOWARU

Dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Informacja w sprawie terminów zawiadomienia Sprzedającego o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową sprzedaży:

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru żywnościowego z umową sprzedaży, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedającego niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Towaru paczkowanego albo w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania Towaru – w przypadku Towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową sprzedaży powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do Towarów wymienionych w akapicie powyżej, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Szczegółowa regulacja dla towarów żywnościowych została zawarta w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258 ze zm.).

Dla umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. – podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedakącego względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży) może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

 • osobiście pod adresem: ul. Sucharskiego 66/18 33-300 Nowy Sącz
 • pisemnie na adres: ul. Sucharskiego 66/18 33-300 Nowy Sącz
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 504-163-991
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gieldasuplementow.pl

Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

 1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Kupujących biorących udział w Transakcjach jest Sprzedający. Dodatkowo dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.). Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższej ustawy oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Cel zbierania danych i odbiorcy danych

Dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji Sprzedającego i z realizacją umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji Sprzedającego. Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. Jeżeli Kupujący wyrazi uprzednią zgodę, to dane Kupującego mogą być przetwarzane także w innym celu, o którym mowa w udzielanej zgodzie przez Kupującego.

W przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską, Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedającego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego wskazany na wstępie niniejszego regulaminu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych przez Sprzedającego danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości udziału w Transakcji.

Suplementy na rzeźbę Suplementy na masę Odżywki dla początkujących

Strona korzysta z plików cookie. Możesz okreśclić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

×